NAGRADNA IGRA

Pravila in pogoji nagradne igre “Mami na off in Veverica v klobuku!”

19. 2. 2018

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Mami na off in Veverica v klobuku«
(v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo za organizatorja Veverica v klobuku (v nadaljevanju: organizator), izvaja
Danijela Čutura Sluga, Mami na off, Vrhpeč 11, 8216 Mirna Peč (v nadaljevanju:
izvajalec). Za organizacijo in izvedbo nagradne igre odgovarja izvajalec. Ta nagradna
igra ni na noben način povezana z Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni
pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh možnih odškodninskih
zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije
bodo posredovani izvajalcu oz. organizatorju, nikoli Facebooku. S sodelovanjem v
nagradni igri, tj. z všečkanjem posebne objave in objavo odgovora v komentarju pod
posebno objavo se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti
soglaša.

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre »Mami na off in Veeverica v klobuku« (v nadaljevanju nagradna
igra) je promocija trgovine Veverica v klobuku.

3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji.

4. Način sodelovanja
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Veverica v klobuku, kjer na časovnici všečkajo posebno
objavo in pod njo v komentarju odgovorijo na nagradno vprašanje in označijo najmanj
eno osebo. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, torej z več
odgovori v komentarjih pod posebno objavo, v žrebanje pa bo vključen le enkrat.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od objave
nagradne igre 19. 2. 2018, do 21. 2. 2018 do 19:00.

6. Nagrade
Dinozaver za učenje risanja.
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Izbor nagrajencev
Izbor nagrajenca bo potekal 21. 2. 2018 ob 20:00 na sedežu izvajalca nagradne igre.
Izvedel ga bo izvajalec nagradne igre.
Izbor je zaključen, ko je podeljena predvidena nagrada. Izbor je dokončen, pritožbe
niso možne.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje opredeljene s pravili
in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvajalcu v zasebnem sporočilu posredujejo
podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj).
Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti najkasneje v roku 7 dni po prejemu
podatkov nagrajenca na stroške organizatorja nagradne igre. Organizator ne
odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada
izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel
nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da
nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je
nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. Organizator si pridržuje
pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem
nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, – se ugotovi, da je uporabnik v igri
sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, – se nagrajenec v zasebnem
sporočilu na Instagram strani v enem dnevu od objave rezultatov nagradne igre ne
javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

9. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: – (ne)delovanje družabne
spletne mreže Facebook, – vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, – kakršne
koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, –
nedostavljene pošiljke z nagradami, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s
področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator
nagradne igre in izvajalec nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci
posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za potrebe te nagradne igre.
Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o
prevzemu nagrade. Organizator in izvajalec se zavezujeta, da osebnih podatkov ne
bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne
igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v

odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli
drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

11. Davčne obveznosti

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno
vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih
prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo
dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu
z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v
skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

12. Dostop do pravil nagradne igre
Navodila nagradne igre so FB strani Mami na OFF in spletni strani Mami na OFF,  ter so dostopna in na vpogled vsem
udeležencem.

13. Ostale določbe
Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno
vprašanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno
igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru
kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh
morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično
tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje
pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo
pravni, tehnični ali komercialni razlogi.Ta pravila
začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 18. 2. 2018